Témata


Michal
Bobek
 • Srovnávání v právu: metodologické minimum (90 min.)

 • Výklad práva Evropské unie: duchařská seance anebo business as usual? (120 min.)

 • Jak číst rozsudky; srovnávací pohled na styly soudcovského odůvodňování (90 min.)

  MATERIÁLY JIŽ K DISPOZICI

Bohumil
Dvořák

 • Numerus clausus konstitutivních žalob (90 min.)

  MATERIÁLY JIŽ K DISPOZICI (včetně doporučené literatury v němčině)

Aleš
Gerloch

 •  Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty (90 min.)

  MATERIÁLY NEBUDOU

Bohumil
Havel
 • Zneužití korporace (90 min.)

 • Insolvenční řízení jsako šikana (90 min.)

  Nastudujte si prosím:
  • základy existence společnosti
  • základy insolvenčního práva

Josef
Kotásek

 • O špaccích a lidech - vtípek z oblasti vinařské legislativy (30 min.)

  MATERIÁLY NEBUDOU
¨
Katarzyna
Krzyžanková

 • Deskriptivní přístupy k právní interpretaci (90 min.)

  MATERIÁLY NEBUDOU

Zdeněk
Kühn
 • Právní interpretace v kultuře common law (90 min.)

 • Vybrané problémy interpretace práva vrcholnými soudy (120 min.):
  1) intertemporalita judikatorních změn
  2) role procesních stran a diskursivita interpretace práva
  3) interpretace práva a internet

  MATERIÁLY JIŽ K DISPOZICI

Filip
Melzer

 • Vybrané problémy aplikace právních předpisů. Meze dotváření práva. (90 min.)

 • Vybrané problémy aplikace právních úkonů. Interpretace smluv. (90 min.)

  MATERIÁLY JIŽ K DISPOZICI

Radim
Polčák
 • Informační teorie práva a konec právníků (90 min.)
  Právo jako informační systém, automatizované zpracování právních informací, automatizované právní rozhodování, rozvojový potenciál práva prostřednictvím ICT.

 • Francouzská úchylka a elektronické dokumenty (90 min.)
  Těžkopádný a zpátečnický zákonodárce v. technologický a společenský vývoj - praktická potřeba kreativní realistické interpretace demonstrovaná na příkladu elektronických písemností.

  MATERIÁLY NEBUDOU

 Radek
Policar
 •  Interpretační otazníky při rozhodování o životě a smrti (90 min.)
  Eutanázie (zabití ze soucitu) či asistovaná sebevražda (poskytnutí prostředků k sebevraždě) jsou mediálně atraktivními tématy a tak čas od času jich některý politik využije ke svému zviditelnění. Nejsou to však reálné problémy zdravotnické praxe v České republice. Oproti tomu každodenně dochází k situaci, kdy lékař u pacienta ukončí kurativní péči (zjednodušeně úsilí vyléčit nemoc) a nadále poskytuje „pouze“ péči paliativní. Paliativní medicína se zabývá léčbou a péčí o nemocné s nevyléčitelným, progresivním a pokročilým onemocněním. U těchto nemocných je předpokládaná délka života omezená a cílem léčby a péče je kvalita zbývajícího života. Paliativní péče tak představuje medicínské intervence ve chvíli, kdy již nelze nemoc vyléčit, a její základní ambicí je udržet co nejvyšší kvalitu života. Ve vztahu k nezvratně blížící se smrti zaujímá postoj umírání ani neurychlovat, ani neprodlužovat. Paliativní péče tak znamená nepokračovat v marné, zbytečné, mnohdy beze smyslu zatěžující a tedy nijak neprospívající léčbě základního, život beroucího onemocnění. Jednou z podob toho přístupu je také stav, kdy lékař nezahájí kardiopulmonální resuscitaci pacienta, u kterého nastalo selhání dýchání či srdeční činnosti, což je jinak základní přístup medicíny v takové situaci. Pacient tak ve vteřinách umírá. Toto vše se běžně děje přesto, že Listina základních práv a svobod zakotvuje právo každého na život a zdraví a zákon o péči o zdraví lidu přikazuje zdravotnickým profesionálům poskytovat zdravotní péči, která by měla spočívat v péči o ochranu, navrácení a upevnění zdraví lidí, nebo také poskytovat neprodleně první pomoc každému, jestliže by bez této pomoci byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo zdraví. Zákon o péči o zdraví lidu – základní český vnitrostátní právní předpis regulující poskytování zdraví péče, pocházející z druhé poloviny 60. let 20. století – nijak nepočítá s paliativní péčí a nijak nenormuje otázky marné, zbytečné péče. Lze přesto tyto otázky zodpovědět za pomoci interpretačních metod a lze tak považovat výše popsanou praxi za právem aprobovanou? V rámci tohoto tématu je také na místě úvaha, zda české právo umožňuje využít institutu známého ve světě jako „living will“ či „advance(d) directive“, popř. „Patientenverfügung“, tedy možnosti pacienta vyslovit právně relevantní pokyn o rozsahu poskytované zdravotní péče pro situace, kdy nebude moci vzhledem ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu o těchto otázkách rozhodovat. Lze z čl. 9 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně dovodit dostačující a jednoznačnou právní normu, která něco takového připouští? Dva okruhy témat, dva „hard cases“, dvě výzvy pro právní mozky, dvě příležitosti předvést potřebu kvalitního zvládání interpretace práva při řešení klíčových praktických otázek rozhodování o životě a smrti a s tím neoddiskutovatelně spojených otázek o právní odpovědnosti zdravotníků a v podstatě jejich profesionálním bytí či nebytí.

 • Regulační poplatky ve zdravotnictví - interpretační záhada (45 min.)
  Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, novelizoval zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tak, že do něj vložil nové §§ 16a a 16b a tím zavedl do českého právního řádu institut tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví. Regulační poplatky v posledních třech letech byly jedním z nejvýbušnějších politických témat. Říká se, že díky nim vyhrála sociální demokracie drtivě senátní i krajské volby v roce 2008. I při současných jednáních o sestavení nové vládní koalice byly posledním oříškem pro dokončení koaliční smlouvy. Regulační poplatky jsou však i právním oříškem. Při psaní uvedené novely se legislativci Ministerstva zdravotnictví zrovna „nevytáhli“. Zmíněná ustanovení §§ 16a a 16b zákona o veřejném zdravotním pojištění působí velmi rozpačitě. Ústavní soud České republiky ve svém nálezu Pl. ÚS 1/08 (č. 251/2008 Sb., N 91/49 SbNU 273) sice nevyslovil, že by se jednalo o právní úpravu, která by byla v rozporu s ústavním pořádkem, zároveň však ani nevyjasnil jejich právní podstatu. V odůvodnění nálezu i v odlišných stanoviscích najdeme různé názory v tomto směru. Co je to regulační poplatek z právního hlediska? Je to platba soukromo- či veřejnoprávní povahy? Za co se platí? Lze sankcionovat zdravotnické zařízení, které regulační poplatky nevybírá? Toto jsou všechno otázky, na kterých lze prakticky vyzkoušet řádný postup interpretace právních předpisů a nalézání práva, a možná tak odhalit jednu záhadu českého práva.

  MATERIÁLY JIŽ K DISPOZICI

Tomáš
Sobek
 • Teorie interpretace práva: Historický vývoj I. (60 min.)

 • Teorie interpretace práva: Historický vývoj II. (60 min.)

 • Teorie interpretace práva: Historický vývoj III. (60 min.)

  MATERIÁLY JIŽ K DISPOZICI

Michal
Šejvl
 • Symbolika spravedlnosti a práva (90 min.)

 • Interpretace architektury soudních budov (90 min.)

  MATERIÁLY NEBUDOU

Jan
Wintr
 • Klasické interpretační metody (90 min.)

 • Interpretační problémy v nálezech ÚS a NSS (90 min.)

 • Hermeneutika a její význam pro interpretaci (90 min.)

  MATERIÁLY JIŽ K DISPOZICI
Podřízené stránky (2): Materiály 2010 Program 2010
Comments